GUANGZHOU OFFICE
Tel:0086-20-32955999
Fax:0086-20-82340996
E-mail:sara@biuged.com


SHANGHAI OFFICE
Tel:0086-21-59240298
Fax:0086-21-59249719
E-mail:amy@biuged.com


EACTORY 
Tel:0086-20-32955820
Fax:0086-20-32955819
E-mail:carish@biuged.com


Biuged Laboratory Instruments(Guangzhou) Co.,Ltd.
Technical support: heyou51.com